Foto Toshio Hosokawa

Toshio Hosokawa

© Foto Max Nyffeler